சனி, 25 ஜூலை, 2009

ETYMOLOGY OF SAKALAI. சகலை என்ற சொல்லின் சொற்பிறப்பியல்

Wife's sister's husband; தன் மனைவியின் உடன் பிறந்தாள் கணவன் என்ற சொல்லைக் குறிக்கும் சகலன் என்பது வடமொழிச் சொல்லான ஸகுலன் என்பதிலிருந்து வரமுடியாது . ஏனென்றால் சகுலன் என்ற சொல்லுக்கு ஒரே/அதே குடும்பத்தன்/குலத்தான் என்று தான் பொருள் படும்.


திருமணம் ஆன பின் மனைவி கணவனின் குடும்பம் அல்லது சாதி (குலக் கூட்டம்) -ஐச் சேர்ந்தவள் ஆகிறாள். கணவனைப் பொறுத்த மட்டில், அவள் உடன்பிறந்தவளின் கணவன் வேறு குடும்பத்தன் ஆவான்.

சக்களத்தி Sakkaḷatti, Co-wife, rival wife; மாற்றாளான மனைவி. சூது கற்ற சக்களத்தி (தனிப்பா. ii, 57, 140) என்பதைக் காண்க. rivalry என்று பொருள்படும் வகையில் சகளை, சகலன், சகலப்படி, சகலை, என்ற சொற்கள் பிறந்துள்ளன.

கீழ்க் காண்க.

சக்களத்திச்சண்டை cakkaḷatti-c-caṇṭai சக்களத்திப்போராட்டம்.
சக்களத்திப்போராட்டம் cakkaḷatti-p-pōrāṭṭam Mutual animosity or jealousy, as between rival wives; ஒருவனுடைய மனைவியருக்குள் நிகழும் பகைமை.


சள்(சண்டை என்ற சொல்லின் மூலம்)->சள (sala)->(சக)-> (சக்க sakka )->சக்கள(sakkala)-> சக்களமை Sakkaḷamai 1. Rivalry between joint wives; சக்களத்திப்பகைமை. சக்கள மையிற் சருவவிட்டு (திருப்பு. 658). 2. Jealousy, animosity between persons; கடும்பகை. (W.)

சக்களமை Sakkalamai->சக்கலன் (sakkalan)-> சகளை, சகலன், சகலப்பாடி, சகலை,சகளப்பாடி

சள்(சண்டை என்ற சொல்லின் மூலம்)-> ஷட்டகன் ṣaṭṭakaṉ [Telugu. ṣaḍḍhakuḍu, Kannada. ṣaḍḍaka.] Wife's sister's husband; சகலன்.

எல்லாச் சொல்லையும் கண்ணை மூடிக் கொண்டு வடமொழியிலிருந்து பிறந்தது என்று சொல்லக்கூடாது. தமிழில் இருந்து தான் வடமொழி கடன்வாங்கியது/பிறந்தது என்பதை நினைவில் கொள்க .