திங்கள், 28 செப்டம்பர், 2009

இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகளில் நெசவு என்ற சொல்லின் சொற்பிறப்பியல்

The Indo European words for Weave are derived from the Tamil words which is as follows.


உல் ul -> அல்லு-தல் allu- , [Telugu and Kannada. allu.] 5 v. tr. To knit, build, weave; முடைதல். குருவி கூட்டை அல் லுகிறது. Loc.--v. intr. To interlace closely; பின் னிக்கொள்ளூதல். மரங்கள் அல்லிக்கொண்டன.

అల్లు [ allu ] allu. [Tel.] v. a. To plait, braid, weave, wattle rods or twigs, &c., together. గంపలల్లు to weave baskets. చాపలల్లుతాడు he plaits mats. పద్యములల్లు to compose verses. అబద్ధాలల్లు to fabricate lies. తీగెలు చెట్టు మీదికి అల్లినవి

உல் ul -> (இல் il) -> (இள் iḷ)-> இழை த்தல் iḻai- , 11 v. tr. Caus. of இழைபு-. 1. To spin; நூற்றல். சின்னூல் பலபல வாயாலிழைத்துச் சிலம்பி பின்னும் (அஷ்டப். திரு வரங். மாலை, 18). 2. To braid, as mats; to plait, weave; பின்னுதல். பாயிழைத் தான். (J.)


உல் ul -> குல் Kul-> குயி -> குயில்(லு)-தல் kuyil-, 3 v. tr. [1-4 cf. kuc.] 1. To weave; நெய்தல். ஊசியொடு குயின்ற தூசும் பட்டும் (தொல். சொல். 74, உரை).2. To plait, braid, intwine; பின்னுதல்.

குயில்(லு)-தல் kuyil-> (உய் uy) உ u-> ஊ ū -> ऊय् ūy To weave, sew.


ऊय् ūy-> ऊतिः ūtiḥ Weaving, sewing

உல் ul -> குல் Kul-> (கோல் kol)-> கோ-த்தல் kō-, 11 v. tr. [K. M. kō.] 1. cf. grath. To string, as beads, flowers, ola leaves; to file; to insert; to thread, as a needle; மணி முதலியவற்றினூடு நூலைப்புகுத்தியிணைத்தல். கோத்தணிந்த வெற்பு மணி (பெரியபு. மானக்கஞ். 22). 2. To compose, compile, arrange, reduce to order; to systematise; ஒழுங்குபடுத்துதல். பார்த்த விட மெங்கணுங் கோத்தநிலைகுலையாது (தாயு. கருணாகர. 4). 3. To narrate in order; முறையாகக் கூறுதல். பூமியாண் முறையுங் கோத்தார் (பாரத. சம்பவ. 113). 4. To enumerate, recount; தொகுத்துரைத்தல். கோமின் றுழாய்முடி யாதியஞ்சோதி குணங்களே (திவ். திருவாய். 4, 1, 7). 5. To invent, as a story, in a clever and fitting manner; சாதுரிய மாகக் கதைமுதலியன புனைதல். 6. To put on, to wear; உடுத்துதல். கோத்த கல்லாடையும் (தேவா. 509, 2). 7. To clasp, join, interlock, as the hands; கை பிணைத்தல். குரவை யாய்ச்சியரோடு கோத்ததும் (திவ். திருவாய். 6, 4, 1). 8. To unite, merge; ஒன்று சேர்த்தல். அன்பரைக் கோத்தற விழுங்கிக்கொண்டு (தாயு. பொருள்வ. 3). 9. To envelop, cover; கவிந்துகொள்ளுதல். வல்லிருள் கோத்தது கருங்கடல் கொள்ளைகொண்டென (கம்பரா. இலங்கைகேள்வி. 3). 10. To oppose, resist; எதிர்த் தல். கனலிகோப்பக் காரிரு ளுடைந்த தேபோல் (சீவக. 1290).

கோ kō-> கோக்கு kōkku , n. Basting, tacking; நூலோட்டுகை

கோத்துவாங்கு-தல் kōttu-vāṅku-, v. < கோ- +. intr. (Weav.) To weave the borders of a cloth with threads of a different colour; ஆடைக்கரையை வேறுநூலில் தனியாக நெய்தல்.--tr. To do coarse sewing, as of gunny bags, mats; கோணிமுதலியன தைத்தல்.
உல் ul -> துல் tul-> தல் tal--> தெல்-tel->தெற்று தல் teṟṟu/Tetru/teTTu-5 v. < தெறு-. intr. 1. [Kannada. tettu.] To braid, plait, entwine, weave; பின்னுதல். குடம்பைநூ றெற்றி (கல்லா. கணபதிதுதி.). 7. To string up, tie together; தொடுத்தல். ஆய்பூந்தட்டத் தகத்தோடு தெற்றிய தாமம் (பெருங். வத்தவ. 7, 26).

Text Text (t[e^]kst), n. [F. texte, L. textus, texture, structure, context, fr. texere, textum, to weave, construct,
compose

தெற்று teṟṟu , n. < தெற்று-. 1. Entwining; பின்னுகை.

உல் ul -> துல் tul-> தல் tal->தய் tay-> தை-த்தல் tai-, 11 v. [M. taikka.] tr. 1. To sew, stitch; தையலிடுதல். (சூடா.) 2. To nail, fasten beams with nails, spikes or pegs; to pin; ஆணிமுதலியன அடித்தல். படத் திற்கு ஆணி தைத்தாயிற்றா? 3. To plait or stitch, as leaves into plate; இலை முதலியன குத்தியிணைத்தல். 4. To join; பொருத்துதல். பலகை தைத்து (பாரத. கிருட்டிண. 102). 5. To pierce, penetrate, prick, as a thorn, an arrow; முண்முதலியன ஊடுருவுதல். மேனிதைத்த வேளசரங்கள் (கம்பரா. உலாவியல். 15). 6. To tie, weave, as a wreath; மாலைதொடுத்தல். தொடலை தைஇய மடவரன் மகளே (ஐங்குறு. 361). 7. To string, as beads; கோத்தல். அவிரிழை முத்தந் தைஇ மின்னுமிழ் பிலங்க (பதிற்றுப். 39, 15).

உல் ul -> துல் tul->தொல் tol->தொடு-த்தல் toḍu- , 11 v. tr. Caus. of தொடுபு-. 1. To connect, join; இயைத்தல். 2. To frame one after another or weave, as an argument; விடாதுபுரிதல். மாறுபடு தர்க்கந் தொடுக்க வறிவார் (தாயு. ஆனந்தமான. 3). 3. To bind, fasten, enchain, tie, continue, as a series; கட்டு தல். சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலைக் கன்றின் (முல்லைப். 12). 4. [K. toḍu.] To set, fix, as the arrow in a bow; பூட்டுதல். தொடுத்தாங்க வம்பு (சீவக. 2320). 5. To discharge, shoot, as an arrow or other missile; எய்தல். கணை தொடுக்குங் கொடியோன் போல் (கலித். 120). 6. To link together; to string, as beads; பூ முதலியன இணைத்தல். மல ராய்ந்து பூத்தொடுப்பாள் (நாலடி, 393). 7. To store, preserve; சேர்த்து வைத்தல். காந்தட்டொடுத்த தேன் சோர (கலித். 40). 8. To surround, hem in, besiege; வளைத்தல். தொடுத்துங் கொள்ளாதமைய லென் (புறநா. 164). 9. To seize by surrounding; வளைத்துக் கைக்கொள்ளுதல். தமதெனத் தொடுக்கு வராயின் (புறநா. 135). 10. To commence; தொடங்குதல். மற்றிவற்றை நோற்பான் றொடுக்குறின் (உபதேசகா. சிவவிரத. 410). 11. To create; உண் டாக்குதல். சங்கற்ப மொன்றிற் றொடுக்குந் தொடுத் தழிக்கும் (தாயு. எங்குநிறை. 4). 12. To undertake; மேற்கொள்ளுதல். தொடுத்த கருமம் வழுவாது (காசிக. கணபதி. 1). 13. To make, compose, as verses, poem; கவியியற்றுதல். ஆசறு கவிதொடுத்த (சீகாளத். பு. நக்கீ. 131). 14. To join slightly, as beads or threads; to work superficially; to put on negligently, as a garment or an ornament; அழுத்த மின்றி மேலெழவைத்தல். (W.) 15. To wear, as clothes; அணிதல். குஞ்சியி னாள்கதிர் நெற்றொடுத்து (கம்பரா. கங்கை. 32). 16. To carry on a licentious intrigue; உரிமையின்றிப் புணர்தல். (W.) 17. To fabricate, concoct a false story; கதைகட்டுதல். Colloq. 18. To pursue in law; to sue; வழக்குத் தொடர்தல். பெண்டீர் தொடுத்தாண் டவைப்போர் புகலும் (திரிகடு. 71). 19. To frame or build, as sentences; சொற்கூட்டுதல்.

தொடை² toḍai , n. . Braiding, weaving; பின்னுகை. தொடையுறு வற்கலை யாடை (கம்பரா. முதற்போ. 109).

தொடை² toḍai -> தொடையல்¹ toḍaiyal , n. < தொடை². Fastening, tying, weaving; கட்டுகை. தொடையலங் கோதை (சீவக. 464)

உல் ul -> நுல் nul-> நெல் nel->நெய்தல் ney-, 1 v. tr. [Kannada. ney, Malayalam. neyka.] 1. To weave, as clothes; நூலை ஆடை யாகச் செய்தல். நெய்யு நுண்ணூல் (சீவக. 3019). 2. To string; to link together; தொடுத்தல். நெய் தவை தூக்க (பரிபா. 19, 80).

నేయు [ nēyu ] nēyu. [Telugu.] v. a. To weave, as a cloth, అల్లు మంచమునేయు to lace a bed. గడ్డినేయు to lay thatch on a roof. ఇంటికి ఆ గడ్డి నేయించను he thatched his house with that grass. గడ్డినేసిన thatched. నేయించు nēyinṭsu. v. a. To cause to be woven. అతనిచేత రెండుగుడ్డలు నేయించినాను. I made him weave two cloths. నేత nēta. n. Weaving, texture. నేయుట. నేతలు fine long cloth, సన్నబారచావులు. కవిక. iii. నేతకాడు or నేతరి nēta-kāḍu. n. A weaver. నేతపలక nēta-palaka. n. A plank or board every now and then used by a weaver in arranging the wrap and the woof evenly. నేతపురుగు nētapurugu. n. A spider. "పురహరునకు నేత పురుగులు పూజచేసి స్థిరమైన సుజ్ఙానజీవమాయె." Vēma. iii. 159.

நெய் ney-நெய்வு neyvu , n. Weaving; நெசவு.

நெய்வு neyvu-> (வெய்வு veyvu)-> ( வேவு Vevu)-> Weave [English] O.N. vefa, M.L.G., M.Du., Du. weven, O.H.G. weban, Ger. weben

( வேவு Vevu)-> वे vē (Sanskrit) 1 To weave; सितांशुवर्णैर्वयति स्म तद्गुणैः N.1.12. -2 To braid, plait. -3 To sew. -4 To cover, overspread. -5 To make, compose, string together.


நெய்-Ney -> நெசவு nesavu, n. [Telugu. nēta, Kannada. neyi, Malayalam. neyka.] 1. Weaving, act of weaving; நெய்தற்றொழில். 2. Texture, intertexture, web; நெசவின் இழையமைப்பு. (W.)

நெசவுக்காரன் nesavu-k-kāraṉ , n. < நெசவு +. Weaver; நெய்வோன்


உல் ul -> புல் pul-> பல் pal ->பன்னு-தல் paṉṉu-, 5 v. tr. 1. To touse with the fingers, as cotton; பஞ்செஃகுதல். பன்ன பஞ்சிக்குன்றம் (சீவக. 2274). 2. To weave; பின்னுதல்.

புல் pul-> பில் pil-> பின்னு-தல் piṉṉu- , 5 v. tr. 1. To plait, braid, lace, knit, weave, entwine, interweave; கூந்தல் ஓலைமுதலியவற்றை மிடைந்திணைத்தல். பின்னிவிட்ட பிடித்தடக்கை (சீவக. 1658). 2. To bind, hold fast; பிணித்தல். பின்னிய தொடர்நீவி (கலித். 15, 18). 3. To embrace; தழுவுதல். பின் னிய காதலர் (கலித். 32, 15). -intr. 1. To become united; மனங்கலத்தல். பின்னிய காதல் வெள்ளம் (சூளா. கல்யா. 138).

உல் ul -> முல் mul-> மில் mil->மிடை-தல் miḍai-, 4 v. intr. [O. K. miḍugu.] 1)--tr. 1. To set closely; to crowd; செறித்தல். 2. To weave, as mat, etc.; பின்னுதல். 3. To increase; மிகுத்திடல்.

உல் ul -> முல் mul-> வல்-> வல-த்தல் vala, 12 v. tr. cf. val. 1. To encircle, surround; சுற்றுதல். புலவுநாறு நெடுங் கொடி . . . வாங்குசினை வலக்கும் (புறநா. 52). 2. To spin, as a spider its thread; to plait; to weave;

வல vala-> वप् vap . To weave.

वपः vapḥ. Weaving.

वपनी A weaver's shop