திங்கள், 30 நவம்பர், 2009

Etymology of Persian/Hindi/Sanskrit words, Dham/Tam (to breath)

It is claimed by Some lexicographers and linguists that the word Tam ( breath) in Tamil is a Persian word, without studying the etymology of Tamil and Persian words.

That Tamil word is a native word and not derived from Persian or even Sanskrit. It is absolutely a Tamil word. The word is derived from the word Tummu which means to emit, let go, leave the air from the mouth and nose.

This Idea is in consonance with the English dictionary meaning of Meaning of sneeze, "To expel air forcibly from the mouth and nose in an explosive, spasmodic involuntary action resulting chiefly from irritation of the nasal mucous membrane." The general function of sneezing is to expel foreign particles or irritants and cleanse the nasal cavity, particularly during viral infections. During a sneeze, the soft palate and uvula depress while the back of the tongue elevates to partially close the passage to the mouth so that air ejected from the lungs may be expelled through the nose. Because the closing of the mouth is partial, a considerable amount of this air is usually also expelled from the mouth. The force and extent of the expulsion of the air through the nose varies.

உல் ul [ to come out, expell, leave, emit] -> துல் thun->( துன் thun ) -> (துன்பு thunbu) -> தும்பு³-தல் tumbu- , v. 1. To sneeze; சளிமுதலிய வற்றால் மூச்சுக்காற்றுத் தடைப்பட்டு வாய் மூக்கு வழி களால் ஒலியுடன் வெளியேறுதல். ஊடி யிருந்தேமாத் தும்மினார் (குறள், 1312). 2. To breathe; மூச்சுவிடு தல். (சூடா.--tr. To emit, let go, leave; விடுதல். (W.)

தும்பு-தல் tumbu->தும்பல் tumbal, 1. Sneezing; தும்முகை. குறிப்பின்றித் தும்மல்போற் றோன்றிவிடும் (குறள், 1253). 2. Breath; மூச்சு. (பிங்.)


தும்பு-தல் tumbu-> தும்மு-தல் tummu-, 5 v. intr. [T. tum- muṭa, M. tumpuka.] 1. To sneeze; சளிமுதலிய வற்றால் மூச்சுக்காற்றுத் தடைப்பட்டு வாய் மூக்கு வழி களால் ஒலியுடன் வெளியேறுதல். ஊடி யிருந்தேமாத் தும்மினார் (குறள், 1312). 2. To breathe; மூச்சுவிடு தல். (சூடா.--tr. To emit, let go, leave; விடுதல். (W.)

தும்மு tummu , n. [T. tummu.] 1. Sneezing; தும்முகை. குறிப்பின்றித் தும்மல்போற் றோன்றிவிடும் (குறள், 1253). 2. Breath; மூச்சு. (பிங்.)


தும்மு tummu -> தும்மல் tummal, n. [T. tummu.] 1. Sneezing; தும்முகை. குறிப்பின்றித் தும்மல்போற் றோன்றிவிடும் (குறள், 1253). 2. Breath; மூச்சு. (பிங்.)


தும்மவிடு-தல் tumma-vidu-, v. tr. < id. +. To allow breathing-space; சிறிதேனும் சௌகரியங்கொடுத்தல். Colloq.


தும்மு-தல் tummu-> தம்² tam, n. 1. Holding the breath; மூச்சடக்குகை. 2. Breath; மூச்சு. அவன் தம் பிடிக்கிறான்.

This Tamil word is derived by various languages.

தம்² tam-> دم (dam) [ Persian ] Noun Breath

دم (dam)-> دمی = (dam'ee) A breath.

தம்² tam-> दम dām[ Hindi ] (nm) breath; life (http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1:8306.caturvedi)

தம்² tam-> దమ్ము [ dammu ][Telugu] n.Breath.(http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?query=%E0%B0%A6%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%81&table=brown) It is pertinent to note here that in Telugu dictionary it is mentioned as Telugu word and not as a word derived from Persian Language.

தம்² tam-> దమ్ము -> దమ్ముపట్టు [ dammu pattu ][Telugu] to hold the breath.

தம்² tam [ Tamil] Holding breath -> तम् tam P. [ Sanskrit ] 1 To choke, be suffocated. (http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:4740.apte3)

tam tam cl. 4. tā́myati (Pāṇ. 7-3, 74 (http://students.washington.edu/prem/mw/t.html)
• rarely Ā. R. ii, 63, 46 Gīt. v, 16
• pf. tatāma ŚBr. iv
• aor. Pass. atami Pāṇ. 7-3, 34 Kāś
• Ved. inf. támitos, with ā́ preceding, 'till exhaustion' TBr. i, 4, 4, 2 TāṇḍyaBr. xii Lāṭy. Āp
• pf. Pass. p. -tāntá, q.v.) to gasp for breath (as one suffocating), choke, be suffocated, faint away, be exhausted, perish, be distressed or disturbed or perplexed RV. ii, 30, 7 (ná mā tamat aor. subj. 'may I not be exhausted') Kāṭh. TBr. &c • to stop (as breath), become immovable or stiff Suśr. Mālatīm. Amar. Rājat. v, 344
• to desire (cf. 2. ○ma, ○mata) Dhātup. xxvi, 93: Caus. tamáyati (aor. Pass. atāmi Pāṇ. 6-4, 93 Kāś.) to suffocate, deprive of breath ŚBr. iii, 3, 2, 19 and 8, 1, 15 KātyŚr. vi, 5, 18

தம்² tam [ Tamil] Holding breath -> तम् -> तमकः tamakah [ Sanskrit] A kind of asthma. (http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:4742.apte3)

தம்² tam-> तम्-> तमि tami [ Sanskrit ] f. suspension of the breath till exhaustion.

தம்² tam [ Tamil] Holding breath -> त्मन् tman [ tmán ] [ Sanskrit] m. vital breath; [http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:5368.apte3]

தம்² tam [ Tamil] Holding breath -> तमनम् tamanam [ Sanskrit] Becoming suffocated or breathless. [http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:4744.apte3]

tamana n. the becoming breathless ŚāṅkhŚr. ii, 7, 7 (http://students.washington.edu/prem/mw/t.html)

Hence the word Tam [to breath] is a Tamil word which is borrowed by Persian, Hindi, Telugu and Sanskrit Languages.