வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2009

ஆன்மா சொற்பிறப்பியல்

The words animus, animation, atma, auto [English, Latin, Greek and Sanskrit words] are derived from the tamil words as seen bellow.

அல் (al) [பொருத்துதல், பொருந்துதல் connecting, Joining, Joint, Uniting, bond->(அக (ak) )-> அகம் akam, n. Mind connected with soul, heart; மனம்2. Sexual pleasure; காம வின்பம். 3. Breast connected with Throat Stomach; மார்பு. 4.Soul; ஆன்மா. அதுவதுதா னென்னு மகம் (சி. போ. 3, 6).

In Tamil, URavi means soul and life beacause it is associated with body.

உயிர் பொருந்தா உடல் பிணம் எனப்படும். உடலோடு பொருந்துவதால் உயிர் உறவி எனப்படும். உறு¹-தல் uṟu- , 6 v. [K. uṟu.] intr.. To join, associate with; பொருந்துதல். உறு->உறவி uṟavi n.Life, soul; உயிர். (பிங்.)


அகம் akam->(akkam)-> Skt अक्षः 1. The soul. 2 Knowledge (usually, sacred).

ஆகம் ākam, n. 1. Body connected by legs, hands, and head; உடல். (திவ். திருவாய். 9, 3, 7.) 2. Breast; மார்பு. முலையாகம் பிரியாமை (கலித். 2). 3. Mind, heart; மனம்.

ஆகம் ākam ->(ஏகம்) ->தேகம் tēkam, உடம்பு. (சூடா.) The body-> देहः ;dēha.(Sanskrit) The Body;

ஆக்கை ākkai, n. Body connected by legs, hands, and head; ->யாக்கை yākkai, Body, as compacted together; உடம்பு.

அகக்கடவுள் aka-k-kaṭavuḷ, n. < அகம் +. (W.) 1. God as immanent in the individual soul; 2. Soul; ஆன்மா.

Later the word अहम् Aham (> அகம் Akam) in Sanskrit was confused and denoted the meaning of self and Ego. In Tamil was used to denote Ego, a character/attitude of the Mind. By metaphorism, अहम् Aham (> அகம் Akam) has denoted the menaing of "self" which is connected to body.

அகம்akam, n. 1. I, self; நான். 2. Egotism; அகம்பாவம். அக மறு முணர்வுண் டாயும் (ஞானவர். சுகர். 8).

அகம்akam-> अहम् aham अहम् pron. 1 [cf. Zend azem;; L. ego; Germ. ich.]; -2 egotism

In Tamil மா mā means Animal, beast; விலங்கு. Man is a thinking animal.


அகம்akam+மா mā-> (அகத்துமா Akattumā)-> ஆத்துமம் āttumam, n. Life; உயிர். ஆத்துமம்விட் டிறக்குநாள் (குற்றா. குற. கடவுள் வணக். 6),-> ஆத்துமா āttumā n. Life; உயிர்


ஆத்துமா āttumā ->आत्मन् m.1 The soul, the individual soul, the breath, the principle of life and sensation; . -2 Self, oneself;-3 Supreme deity and soul of the universe, Supreme Soul, Brahman; -4 Essence, nature; -5 Character, peculiarity; -6 The natural temperament or disposition; Bhāg.11.22.2. -7 The person or whole body (con- sidered as one and opposed to the separate members of it); -8 Mind, intellect; -9 The understanding; -10 Thinking faculty, the faculty of thought and reason. [cf. Gr. atmos, aitmen]

Gk. auto-, "self, one's own," combining form of autos "self, same,"

आत्मकीय ātmakīya आत्मीय ātmīya a. Belonging to oneself, one's own;

आत्म्य ātmya a. 1 Belonging to oneself, one's own, personal.

आत्मता त्वम् Identity with self, spirituality.

அகம்akam+மா mā-> (அகன்மா Akanmā)-> ஆன்மா āṉmā n. Soul, self, spirit, as opp. to matter; உயிர். (திவா.)->Sanskrit अमा (ama). Soul.

ஆன்மா āṉmā -> English animus, Latin anima "living being, soul, mind, disposition, passion, courage, anger, spirit, feeling,"

அகம்akam-> (அகத்தன் Akattan)->ஆதன்¹ ātaṉ, n. Soul; ஆன்மா. (திவா.)

ஆவி āvi [Telugu. Kannada. Malayalam. āvi.] 1. Breath; உயிர்ப்பு. (திவா.) 2. Sigh; நெட்டுயிர்ப்பு. உயிர்த்தன ளாவியே (கம்பரா. உலா. 30). 3. Yawn; கொட்டாவி. (சீவக. 1572.) 4. Soul; ஆன்மா. ஆவியு முடலு முடைமையெல்லாமும் (திருவாச. 33, 7). 5. Mind; மனம். என்னாவிமலர்மேன் மிதித்து (சீவக. 1588). 6. Strength, power; வலிமை.

ஆவி āvi-> (ஆசி āvi)->அசி asi, n Soul; ஆன்மா. (W.)

ஆவி āvi-> ஆ ; ā, n. Soul; ஆன்மா.

அல்al ->( அள் al)-> அணு aṇu, n. Soul; 1. உயிர். அன்னை யொப்ப வணுக்கட்கு நல்லவர் (திருவாலவா. 34, 19). 2. Subtle body. See சூட் சும சரீரம். (சி.போ. சிற். 2, 3, 1.)

அணு aṇu-> अन् (an) m.The soul;

அணு aṇu->अनलः (anala) The soul

இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகளில் கண்ணீர் Tear- சொற்பிறப்பியல்

Etymology of the words Eng.Tear, O.N., O.Fris. tar, O.H.G. zahar, Ger. Zähre, Goth. tagr, Skt.Asru, Asram, Ir. der, Welsh deigr and also L. lacrima, Gk. dakryma are derived from the tamil word Sor

சுல்(sul) = To slip off, To ooze out, To fall, drop; To be dropped, To move

சுல்(sul) ->சுர் (sur) -> சோர்-தல் sōr- , 4 v. [K. sōr.] intr. 1. [T. sōlu.] To languish, droop; to be prostrate or relaxed, as the limbs in sleep; to be weary, exhausted; தளர்தல். கடியு மிடந்தேற்றாள் சோர்ந்த னள் கை (கலித். 92, 50). 2. To be dejected, dispirited, depressed in spirits; மனந்தளர்தல். 3. To faint, swoon; மூர்ச்சித்தல். அரசன் சோர்ந் தான் (கம்பரா. தைலமாட்டு. 59). 4. [M. cōruka.] To slip off, slip down, as clothes; நழுவுதல். துகி லிறையே சோர்ந்தவாறும் (திருவாச. 5, 57). 5. [M. cōruka.] To trickle down, as tears, blood, milk; கண்ணீர் முதலியன வடிதல். அயறு சோரு மிருஞ்சென்னிய (புறநா. 22, 7). 6. To fall, drop; to be dropped; விழுதல். (W.) 7. [M. cōruka.] To exude, to ooze out; கசிதல்

Cf. கசி-தல் kasi v. intr. [K. kasi.] 1. To ooze out, as moisture from a wall; to spread, as humidity round a dam; ஈரமூறுதல். 2. To perspire, as the hands and feet; வியர்த்தல். உடம்பு கசிகிறது. 3. To melt, as salt; உப்புமுதலி யன இளகுதல். உப்புக் கசிகிறது. 4. To weep; அழுதல். (திவா.) 5. To grow tender-hearted; to become compassionate; to relent; நெகிழ்தல். உள்ளக் கசிந்துக (மணி. 10, 64).


கசிவு kacivu n. < கசி-. 1. Ooze, discharge; ஊறுகை. 2. Dampness; moisture, as of land, of sugar, of furniture; ஈரம். 3. Perspiration; வியர்வை. கசிவுடை யாக்கை (புறநா. 160). 4. Tenderness, sensibility, humanity; மனநெகிழ்வு. கசிவறு மனத்தினேனும் (தணிகைப்பு. அவையடக். 2). 5. Pain, distress; வருத்தம். கசிவெனுங் கடலை நீந்தி (சீவக. 1132). 6. Weeping; அழுகை. (சூடா.)


சோர்வு¹ cōrvu n. < id. 1. Languishing, drooping, one of six uvarppu, q. v.; அறுவகை உவர்ப்புக்களில் ஒன்றாகிய தளர்ச்சி. (சது.) 2. Weakness, debility; மெலிவு. Loc. 3. Carelessness, negligence, forgetfulness; மறதி. உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு (குறள், 531). 4. Fault, slip, remissness; இழுக்கு. (பிங்.) 5. Falling, pouring, as rain; சொரிகை. வான்சோர் வினிதே (இனி. நாற். 16).

சோர் sōr-> Skt (स्र) -> Skt स्रंस् sraṃs 1 Ā. (स्रंसते, स्रस्त) 1 To fall, fall or drop down, slip off or down; -2 To sink, drop, fall asunder;-3 To hang down. -4 To go. -5 To be pleased. -6 To perish, cease. -Caus. (स्रंमयति-ते) 1 To cause to fall or slip down, move, disturb; -2 To relax, loosen, slacken;


சோர் sōr-> Skt (स्र)->Skt स्रंसः sraṃsḥ Falling, slipping.


சோர் sōr-> Skt (स्र)->स्रंसनम् sraṃsanam 1 Falling. -2 Causing to fall, or bringing down. -3 Premature abortion. -4 A laxative.

சோர் sōr-> Skt (स्र)->स्रंसिन् a. (-नी f.) 1 Falling or slipping down, hanging down, bring loosened, giving way; -2 Depending, pendulous, hanging loosely. -3 Miscarrying.


சோர் sōr-> Skt (स्र)-> स्रस्त srasta p. p.1 Fallen or dropped down, slipped off, fallen off; -2 Drooping, hanging loosely down;-3 Loosed. -4 Let go, relaxed. -5 Pendulous, hanging down. -6 Separated. -Comp. -अङ्ग, -गात्र a. 1 having the limbs relaxed. -2 swooning, fainting. -अपान a. having prolapsus ani. -हस्त a. letting go the hold.

சோர் sōr-> Skt (स्र)-> स्रस्तिः srastiḥ

சோர் sōr-> Skt (स्र)->स्रस्तिः f. 1 Falling, slipping. -2 A slip. -3 Loosening, slackening.

சோர் sōr-> Skt (स्र)->अस्रायते Den. A. To shed tears.


சோர் sōr-> Skt (स्र)->आसारः āsārḥ flooded or suffused with tears

சோர் sōr-> Skt (स्र)->अश्रिन् aśrin a. Having tears, in tears.

சோர் sōr-> Skt (स्र)->अश्रिन्->अश्रम् A tear

சோர் sōr-> Skt (स्र)->अश्रिन्->अश्रु n. A tear; [cf. Zend. asru.; Pers. ars.].

சோர் sōr-> Skt (स्र)-> साश्रु sāśru a. Tearful, full of tears, shedding tears.

சோர் sōr-> Skt (स्र)-> साश्रु -> साश्र sāśra (स्र sra)


சோர் sōr-> Skt (स्र)-> साश्रु ->साश्र (स्र) a.Tearful, weeping.


சோர் sōr-> (Tor)->Eng.Tear (earlier teahor, tæhher, )

சோர் sōr-> (Tor)->(Tar)->(Dar)->(Dahar)->(Dakram)->Greek.dakryma

Gk.dakryma-> Lat. lacrima

சோர் sōr-> (sor)->(sahar)->O.H.G. zahar, Ger. Zähre